Our Partners In Service

|| Inner Wheel Club Of Palghar ||
|| Rotaract Club Of Palghar ||
|| Senior Citizen Club ||


 • Rotaract Club of Palghar
 • Inner Wheel Club Of Palghar
 • We have very good realttions with Senior Citizen Clubs in Palghar. Today they are a source of inspiration for us and we have done some projects like computer literacy for their members.
 • Interact Club of Palghar
 •  Interact Club of Adarsh Vidya Mandir, Kela
   Interact Club of Bhagini Samaj School
   Interact Club of Bhuvanesh Kirtane Vidyalaya, Mahim
   Interact Club of Sundaram Central School & Jr. College
   Interact Club of M. N. Dandekar's Aryan Highschool
   Interact Club of Shri. S. T. Kadam's School, Palghar


Rotaract Club Of Palghar
YearRotaract Club Of Palghar PresidentRotaract Club Of Palghar Secretary
2017-18Rtr Leroi LoboRttr Sheha Ghogari
2018-19Hardik Varaiya 
2018-19Hardik VaraiyaRaghav Deshmukh
2019-20MIhir UlkandeNiraj Patil
2021-22Rtn. Dipesh ThakurRtn. Shekhar Mehta

Inner Wheel Club Of Palghar
YearInner Wheel Club Of Palghar PresidentInner Wheel Club Of Palghar Secretary
2017-18Shital ShahMamta Mahaddalkar
2018-19Pratima DubeyAnushree Avhad
2018-19Pratima DubeyAnushree Avhad
2019-20Nilam Ninad SaveShamim Marchant
2021-22